Učitelství chemie pro střední školy

Magisterský studijní program Učitelství chemie pro střední školy vás připraví na výuku chemie nejen na středních, ale také základních školách. V rámci studia prohloubíte svoje znalosti v oboru chemie a osvojíte si moderní poznatky z klíčových pedagogických a psychologických disciplín a z didaktiky chemie. Prostřednictvím pedagogické praxe získáte zkušenost s vyučovacím procesem i s chodem školy. Naučíte se plánovat a realizovat teoretickou i laboratorní výuku chemie, hodnotit výsledky vzdělávání i svoji vlastní pedagogickou činnost. Rozvinete tak klíčové kompetence nezbytné pro profesi učitele.

Uplatnění

 • učitel chemie na střední škole (gymnázia, střední oborné školy, střední odborná učiliště)
 • učitel chemie na základní škole
 • školská zařízení pro zájmovou činnost dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností)
 • státní správa a samospráva v oblasti školství (MŠMT a jeho přímo řízené organizace, odbory školství měst a obcí s rozšířenou působností)
 • neziskové organizace zaměřené na aktivity v oblasti vzdělávání
 • expertní činnost v oblasti chemického vzdělávání
 • navazující doktorské studium v oblasti pedagogických věd

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 30 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N903

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 36


přijatí studenti: 30


nesplnili podmínky přijetí: 6

Specializace

Tento studijní program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Alena Vališová
Specializuje se na obecné i speciální otázky vyučování a vzdělávání, problematiku pedagogické autority a manipulace v sociálních vztazích, rozvoje sociálních dovedností studentů i dospělých se zaměřením na asertivní styl jednání. Zajímá se také o změny v koncepcích výchovy a vzdělávání v podmínkách digitální transformace společnosti.

Reference zaměstnavatele

Ústav zajišťuje výuku navazujícího magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy, programu celoživotního vzdělávání Učitelství chemie pro střední školy – studium v oblasti pedagogických věd a celoškolních volitelných předmětů. Činnost ústavu se zaměřuje také na další vzdělávání pedagogů a doktorandů VŠCHT, učitelů chemie (Letní a Podzimní škola a Regionální centra učitelů chemie), pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí pro žáky základních a středních škol (Chemická olympiáda, ChemQuest, letní soustředění Běstvina a Běstvinka, laboratoře pro středoškoláky) i širokou veřejnost a výzkum související s uvedenými činnostmi.