Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Podej si přihlášku → Podej si přihlášku k bakalářskému studiu na VŠCHT Praha

Podej si přihlášku k bakalářskému studiu

V souvislosti s pandemií COVID19 a vyhlášením nouzového stavu je možné, že bude docházet k změnám v přijímacím řízení (zejména lhůty). Sledujte informace na stránce Nouzový stav a podání přihlášky.


Fakulty VŠCHT Praha přijímají k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u čtyřletého programu je předepsána přijímací talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností a pro zahraniční uchazeče bez maturity z českého nebo slovenského jazyka přijímací zkouška z českého jazyka.

Termíny

(upravené v souvislosti s pandemií)

10. 1. 2020 K dispozici elektronická přihláška
15. 4. 2020 Uzávěrka přijímacího řízení
15. 5. 2020 Zveřejnění předběžných výsledků přijímacího řízení
6. 7. 2020 Termín pro nahrání maturitního vysvědčení nebo nostrifikace do systému
10. 7. 2020  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

1. Přihláška k bakalářskému studiu

Uchazeči se hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude současně s podrobným návodem k vyplnění k dispozici na adrese https://student.vscht.cz od 10. 1. 2020 do 15. 4. 2020.

V přihlášce volí uchazeč vybranou kombinaci - fakulta, studijní program, vyplňuje kontaktní údaje a známky z chemie a matematiky, získané v předposledních třech ročnících (výroční vysvědčení) a v prvním pololetí posledního ročníku středoškolského studia. Nedílnou součástí přihlášky jsou nahrané tyto dokumenty ve formátu pdf:

  1. potvrzený výpis známek ze SŠ (razítko SŠ, podpis) nebo vysvědčení za poslední 4 roky,
  2. zdravotní způsobilost ke studiu na VŠCHT Praha potvrzená Vaším praktickým lékařem,
  3. maturitní vysvědčení (u uchazečů, kteří maturují až v roce 2020 se nahrává až po uzavření přihlášky - nejpozději do 6. 7. 2020),
  4. u uchazečů, kteří neabsolvovali SŠ v ČR nebo v SR, musí být součástí přihlášky ověřený překlad známek za poslední 4 roky studia a nostrifikace středoškolského vzdělání (nostrifikaci lze nahrát až po uzavření přihlášky – nejpozději do 6. 7. 2020).

Přihláška nelze uchazeči uzavřít (elektronicky potvrdit) bez nahrání dokumentů uvedených v bodě a. a b.

Z důvodu nouzového stavu v březnu 2020 je umožněno dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře později (až do data zápisu ke studiu). V takovém případě do aplikace nahrajte dokument s prohlášením - více informací.

Po uzavření přihlášky je nutné bez zbytečného odkladu zaplatit administrativní poplatek 500,- Kč za přijímací řízení. Platba může být provedena kartou nebo bankovním převodem. Platební údaje/platební příkaz je součástí přihlášky.

Přijímací řízení se zahajuje uzavřením a elektronickým odesláním přihlášky. V případě neuhrazení poplatku za přijímací řízení bude přijímací řízení zastaveno.

Nezapomeňte si všechny originály nahrávaných dokumentů uschovat. Ověření pravosti dokumentů bude probíhat nejpozději při zápisu do studia. O termínu a způsobu ověření pravosti dokumentů Vás bude informovat fakulta kam podáváte přihlášku.

2. Přijímací zkouška z českého jazyka a talentová zkouška

Podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu u zahraničních uchazečů, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT Praha. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie v chemii a matematice, obojí na úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70%, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70% (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

Zkouška z českého jazyka proběhne 17. a 18. 6. 2020.

Náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v srpnu (po 20. 8. – datum bude upřesněno po 30. 5. 2020 dle počtu uchazečů)

V přijímacím řízení ke studiu ve čtyřletém bakalářském studijním programu Konzervování- restaurování uměleckořemeslných děl je další podmínkou pro přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška se koná v průběhu května, o konkrétním termínu konání talentové zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2020.

3. Kritéria pro přijetí uchazeče

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu ve zvoleném studijním programu a v pořadí nejlepších se umístili do stanoveného nejvyššího počtu přijímaných uchazečů.

Kritériem pro určení pořadí nejlepších je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (např. fyzika nebo biologie), u uchazečů o studium ve čtyřletém studijním programu prospěchem z technologických předmětů, které mají vztah k vybranému programu, a z předmětů zaměřených na dějiny umění.

Ze zahraničních uchazečů bez maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka jsou zahrnuti do pořadí nejlepších pouze ti, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku z českého jazyka, z uchazečů o studium čtyřletého studijního programu pouze ti, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku.

4. Průběh přijímacího řízení

Na adrese https://student.vscht.cz budou od 15. 5. 2020 k dispozici předběžné výsledky přijímacího řízení. Na stejné adrese budou zveřejněny případné chybějící náležitosti přihlášky, které je uchazeč povinen doplnit nejpozději do 6. 7. 2020. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách VŠCHT Praha od 10. 7. 2020.

Další informace k bakalářskému studiu

1. Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po vydání Rozhodnutí v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

2. Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k rektorovi VŠCHT Praha prostřednictvím děkana.

3. Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných uchazečů ke studiu v příslušném studijním programu, může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním programu.

4. VŠCHT Praha poskytuje studentům ubytování na kolejích v Praze 4 - Kunraticích. Informace o ubytování na kolejích v Praze jsou na adrese: www.vscht.cz/suz.

Aktualizováno: 13.5.2020 16:54, Autor: Pedagogické oddělení

Poplatky

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka
kód banky: 0300
Číslo účtu: 0130197294/0300
Variabilní symbol: 35010+číslo přihlášky
Specifický symbol:
Konstantní symbol:

V případě úhrady ze zahraničí:
IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294
SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

×


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/21/2019Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 (bakalářské a navazující magisterské programy)10.01.202015.11.2020
A/V/961/13/2020Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 pro studijní programy v oblasti vzdělání EKONOMICKÉ OBORY23.03.202015.11.2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi