Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Podej si přihlášku → Podej si přihlášku k bakalářskému studiu

Podej si přihlášku k bakalářskému studiu

Fakulty VŠCHT Praha přijímají k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u čtyřletých oborů je předepsána přijímací talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností a pro zahraniční uchazeče bez maturity z českého nebo slovenského jazyka přijímací zkouška z českého jazyka.

Termíny

10. 1. 2018 K dispozici elektronická přihláška
29. 3. 2018 Termín pro doručení vytištěných přihlášek
11. 5. 2018 Zveřejnění předběžných výsledků přijímacího řízení
15. 6. 2018 Termín pro předložení maturitního vysvědčení
25. 6. 2018  Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

1. Přihláška k bakalářskému studiu

Uchazeči se hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude současně s podrobným návodem k vyplnění k dispozici na adrese http://student.vscht.cz od 10. 1. 2018.

V přihlášce volí uchazeč vybranou kombinaci - fakulta, studijní program, obor a forma studia. Dále se do přihlášky vyplňují známky ze všech předmětů, získané v předposledních třech ročnících (výroční vysvědčení) a v prvním pololetí posledního ročníku středoškolského studia.

Vyplněnou elektronickou přihlášku je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a potvrdit uvedené známky. Známky potvrzuje příslušná střední škola, k potvrzení známek lze také využít úředně ověřené kopie vysvědčení. Uchazečům, kteří jsou v roce 2018 studenty VŠCHT Praha
a podávají další přihlášku ke studiu, může potvrdit známky ze střední školy děkanát fakulty, na které studují. Uchazeči, kteří skládali maturitní zkoušku již před rokem 2018, přiloží k přihlášce také úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v roce 2018, zašlou na děkanát fakulty úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodatečně, nejpozději do 15. 6. 2018. Absolventi zahraničních středních škol s výjimkou Slovenské republiky přikládají vždy úředně ověřené kopie překladů vysvědčení za poslední 4 roky studia, včetně maturitního vysvědčení.

Absolventi středních škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání), kteří skládali maturitní zkoušku před rokem 2018, jsou povinni spolu s přihláškou dodat nostrifikaci středoškolského vzdělání. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v roce 2018, zašlou na děkanát fakulty nostrifikaci dodatečně, nejpozději do 15. 6. 2018.

Přihláška musí dále obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a doklad
o zaplacení poplatku
za úhradu administrativních nákladů přijímacího řízení, který činí 500,- Kč. Poplatek spojený s přijímacím řízením nebo případný přeplatek je nevratný.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, kód banky: 0300
Číslo účtu: 0130197294/0300
Variabilní symbol: 963
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky
Konstantní symbol v případě úhrady převodem z bankovního účtu: 0308
Konstantní symbol v případě úhrady poštovní poukázkou typu A: 379
V případě úhrady ze zahraničí:
IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294, SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

Vytištěnou přihlášku s výše uvedenými přílohami je nutné doručit do 29. 3. 2018 na adresu:

VŠCHT Praha - pedagogické oddělení
Technická 5
166 28 Praha 6

Přijímací řízení se zahajuje doručením kompletní tištěné přihlášky.

2. Přijímací zkouška z českého jazyka a talentová zkouška

Podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu u zahraničních uchazečů, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT Praha. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie v chemii a matematice, obojí na úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70%, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70% (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky). Zkouška
z českého jazyka se koná  na přelomu května a června, náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v srpnu.

O konkrétním termínu konání budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2018.

V přijímacím řízení ke studiu ve čtyřletých bakalářských oborech Konzervování- restaurování uměleckořemeslných děl je další podmínkou pro přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovedností. Talentová zkouška se koná v průběhu května,
o konkrétním termínu konání talentové zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2018.

3. Kritéria pro přijetí uchazeče

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke studiu ve zvoleném studijním programu (oboru) a v pořadí nejlepších se umístili do stanoveného nejvyššího počtu přijímaných uchazečů.

Kritériem pro určení pořadí nejlepších je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (např. fyzika nebo biologie), u uchazečů o studium ve čtyřletých oborech prospěchem z technologických předmětů, které mají vztah k vybranému oboru, a z předmětů zaměřených na dějiny umění.

Ze zahraničních uchazečů bez maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka jsou zahrnuti do pořadí nejlepších pouze ti, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku z českého jazyka, z uchazečů o studium čtyřletých studijních oborů pouze ti, kteří úspěšně složili talentovou zkoušku.4. Průběh přijímacího řízení

4. Průběh přijímacího řízení

 Na adrese http://student.vscht.cz budou od 11. 5. 2018 k dispozici předběžné výsledky přijímacího řízení. Na stejné adrese budou zveřejněny případné chybějící náležitosti přihlášky, které je uchazeč povinen doplnit nejpozději do 15. 6. 2018. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách VŠCHT Praha od 25. 6. 2018.

Další informace k bakalářskému studiu

1. Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po vydání Rozhodnutí v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/obor, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

2. Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení k rektorovi VŠCHT Praha prostřednictvím děkana.

3. Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných uchazečů ke studiu v příslušném studijním programu (oboru), může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním programu (oboru).

4. VŠCHT Praha poskytuje studentům ubytování na kolejích v Praze 4 - Kunraticích. Informace o ubytování na kolejích v Praze jsou na adrese: www.vscht.cz/suz.


→ Aktuální informace o kombinovaném studiu

Aktualizováno: 8.2.2018 10:12, Autor: Pedagogické oddělení

Poplatky

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka
kód banky: 0300
Číslo účtu: 0130197294/0300
Variabilní symbol: 963
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky
Konstantní symbol:

  • v případě úhrady převodem z bankovního účtu: 0308
  • v případě úhrady poštovní poukázkou typu A: 379

V případě úhrady ze zahraničí:
IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294
SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

×

Adresa pro přihlášky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
pedagogické oddělení
Technická 5
166 28 Praha 6

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi