Chemické technologie

Získáte znalosti vycházející z nejnovějších teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje v oblasti chemických technologií. Budete schopni samostatné tvůrčí činnosti a aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních úkolů v průmyslové či firemní praxi, nebo můžete pokračovat v doktorském studiu. Na začátku studia si budete vybírat ze tří specializací – Technologie organických látek a chemické speciality, Vodíkové a membránové technologie, Základní a speciální anorganické technologie.

Uplatnění

 • Velké chemické společnosti
 • Výzkum a vývoj chemických specialit
 • Vedoucí výroby chemický látek
 • Architekt průmyslových procesů
 • Oblast konverze a skladování energie
 • Řízení a kontrola chemických procesů
 • Ochrana životního prostředí
 • Analytické laboratoře
 • Státní správa

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 45 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N101

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 8


přijatí studenti: 8


nesplnili podmínky přijetí: 0

Specializace

Při podání přihlášky můžete vybírat z následujících specializací:

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Pavel Čapek
Pracuje od roku 1999 na Ústavu organické technologie, kde se v roce 2008 habilitoval a v roce 2012 se stal vedoucím ústavu. Zabývá se mikrostrukturou pórovitých látek a kompozitních materiálů a jejím vztahem k transportním vlastnostem.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.